What would you like to do?

What is the meaning of kasaysayan sa lipunan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

it means "historical society"
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

Mga suliranin sa lipunan?

Ang isa sa mga suliranin nang ating lipunan ay ang mga : 1. Paggamit nang mga ipinagbabawal na gamot 2. Hindi tapat na mga lider nang ating bansa 3. Pagtaas nang presyo

Ano ang tungkulin ng pamahalaan sa lipunan?

Mga tungkulin ng Pamahalaan sa kanyang mga nasasakupang mga tao. Pagtatanggol sa estadoPagpapatatag sa pamilya bilang saligang konstitusyong panlipunanPagtataguyod sa kabutiha

Gaano kahalaga ang komunikasyon sa ating lipunan?

kahalagahan ng komunikasyon: >tumutugon sa pangangailngan >nagpataas at napanatili niya ang pagkilala sa kanyang sarii >nalilinang ang kakayahang napaghusay, ang kanyang pakik

What meaning kasaysayan?

"Kasaysayan" is a Filipino (Tagalog) word that means "History".