What would you like to do?

What is the meaning of kasaysayan sa lipunan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

it means "historical society"
3 people found this useful
Thanks for the feedback!

The meaning of kasaysayan?

Kasaysayan is history in English. It is the study of past events.

Mga suliranin sa lipunan?

Ang isa sa mga suliranin nang ating lipunan ay ang mga : 1. Paggamit nang mga ipinagbabawal na gamot 2. Hindi tapat na mga lider nang ating bansa 3. Pagtaas nang presyo