Results for: Affari-tuoi

What is the answer to 20c plus 5 equals 5c plus 65?

20c + 5 = 5c + 65 Divide through by 5: 4c + 1 = c + 13 Subtract c from both sides: 3c + 1 = 13 Subtract 1 from both sides: 3c = 12 Divide both sides by 3: c = 4
Thanks for the feedback!

Do choi cho be 3 tuoi?

Gối kể truyện cổ tích - đồ chơi giáo  dục và an toàn cho bé ---  w w w .goiketruyen. v n - Tel:  08.35530099 / 01669.650650 ---  100% bố me (MORE)