Anong puno ang nasa gitna ng bandila ng Lebanon?

Green Cedar tree