Are kookaburras poisonous?

No. Kookaburras are neither poisonous nor venomous.