Do Golgi bodies store protein?

yes Golgi bodies store proteins