Do you grow oranges on trees?

Yes, oranges grow on orange trees.