How do you create a person on dragon ball z budokai tenkaichi 3?

You can't in Ultimate Tenkaichi you can "Hero mode"

Light hero

Balanced hero

Heavy hero