How do you get Zhao Yuns level 10 weapon in Dynasty Warriors 4 Extreme Legends?

Kill Cao Ren, Xu Huang, Cheng Yu, Xu Zhu, Xiahou Dun, Xiahou Yuan in five minutes on hard