How do you say I teach on Monday in French?

j'enseigne le lundi
j'enseigne le lundi