How many municipal corporation are in rajasthan?

There are six municipal corporations in rajasthan viz. Ajmer, Bikaner, Kota, Udaipur, Jodhpur and Jaipur