How many sons did Guan Yu have?

Three: Guan Ping, Guan Xing, Guan Suo