Asked in
Mesopotamia
Assyria

Is Mesopotamia the same as Assyria?

Answer

User Avatar
Wiki User
April 30, 2016 4:18AM

it was part of mesopotamia