Is a bird an exoskeleton or an endoskeleton?

A bird has an internal skeleton, so has an endoskeleton.