Is mount Kilimanjaro a mountain or a mountain range?

It is a mountain.