Is the land area of Kyrgyzstan and Tajikistan lowland plains or mountainous?

Mountainous