Pokemon diamond how to get to the underground mans house?

Go to enterna city right next to the Pokemon center