Thyco brahe's middle name?

his name was Tycho Ottesen Brahe