What actors and actresses appeared in Awa no odoriko - 1941?

The cast of Awa no odoriko - 1941 includes: Kyozo Fuyuki Kazuo Hasegawa as Man Who Returns Takako Irie Rei Ishikawa Nijiko Kiyokawa Yataro Kurokawa Kunio Mita Ryusaku Nagai Takeo Nagashima Sadako Sawamura Michisaburo Segawa Kinichi Shimizu Yo Shiomi Hideko Takamine Unpei Yokoyama