What actors and actresses appeared in Basha tora - 1927?

The cast of Basha tora - 1927 includes: Akane Hisano as Daughter Ogin Taisuke Matsumoto as Basha Tora Shizuko Ozaki as Wife Oito Ranko Sawa as Wife Kumiko Yaeko Utagawa as Urabe Teiko Ryukichi Yokoyama as Ogawa Shobei Hosaku Yoshida as Foreman Tetsuzo