What actors and actresses appeared in Tetto Musashino-sen - 1997?

The cast of Tetto Musashino-sen - 1997 includes: Tomorowo Taguchi as Pylon patrol Yoshiaki Umegaki