What are the tin whistle notes for wonderwall?

ASDADSASDASDASDASDAS