What car does rob dyrdek drive?

A pimp flat black Yukon or Tahoe!