What do koalas need in their habitat to live?

eucalyptus