What has the author Anto nio Telmo written?

Anto nio Telmo has written:

'Desembarque dos Maniqueus na Ilha de Camo~es'