What has the author Augustus O Thomas written?

Augustus O. Thomas has written:

'Thomas Thomas descendants'