What has the author Christophe Zagrodzki written?

Christophe Zagrodzki has written:

'Ch. Loupot, 1892-1962'