What has the author Dalton Maroney written?

Dalton Maroney has written:

'Dalton Maroney'