What has the author Frederick Smyth written?

Frederick Smyth has written:

'Discourses and letters commemorative of Emily Lane Smyth, wife of ex-Gov. Frederick Smyth'