What has the author Giorgio Di Simone written?

Giorgio Di Simone has written:

'Lo specchio incantato' -- subject- s -: Parapsychology