What has the author Leni Saris written?

Leni Saris has written:

'Dromen van morgen'

'Leni Saris biografie'