What has the author Meiqing Chen written?

Meiqing Chen has written:

'Shuo Sheng wang, dao xin yang' -- subject(s): Gods, Taoist, Guangze zun wang (Chinese deity), Religious life and customs, Taoism, Taoist Gods, Taoist Temples, Temples, Taoist