What has the author Milton Smith written?

Milton Smith has written:

'Play production'