What has the author Pablo Valle written?

Pablo Valle has written:

'Guia Para Preparar Monografias'