What has the author Pimen Karpov written?

Pimen Karpov has written:

'Zvezd''