What has the author Tong Guan written?

Tong Guan has written:

'Guan Yizhi, Yun Ziju wen' -- subject(s): Criticism and interpretation