What is Aristides Pereira's birthday?

Aristides Pereira was born on November 17, 1923.