What is Eric Ashton's birthday?

Eric Ashton was born on January 24, 1935.