What is Sir Frederick Ashton's birthday?

Sir Frederick Ashton was born on September 17, 1904.