What is Stonewall Jackson full name?

Stonewall's full name was Thomas Jonathan Jackson.