What is the Japanese symbol for Kai?

'Kai', meaning 'shell', is written as? in Japanese.
'Kai', meaning 'shell', is written as貝 in Japanese.