What is the birth name of Nikolai Renkov?

Nikolai Renkov's birth name is Renkov, Nikolai Stepanovich.