What is the duration of Tatsu no ko Taro?

The duration of Tatsu no ko Taro is 1.25 hours.