What is the name of the three kingdoms in Dynasty Warriors?

  • Cao Cao of Wei
  • Liu Bei of Wu
  • Sun Jian/ Sun Quan of Wu
  • Sima Yi of Jin