What nicknames does Wah Yuen go by?

Wah Yuen goes by Wah Ko.