What what King Tutankhamuns name?

his name was tutaremala