When did Borough Bottega end?

Borough Bottega ended in 1956.