When did Fang Congyi die?

Fang Congyi died in 1393.