When did Kshetresa Chandra Chattopadhyaya die?

Kshetresa Chandra Chattopadhyaya died in 1974.