When did Nikolaos Oikonomides die?

Nikolaos Oikonomides died in 2000.