When did Thomas Thomas - boxer - die?

Thomas Thomas - boxer - died on 1911-08-13.